ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 61 พิธีไหว้ครู
บริหารทั่วไป
07 มิ.ย. 61 การนิเทศ 100% เพื่อพัฒนาโรงเรียนแห่งความเป็นเลิศ (School of Excellence) ปีการศึกษา 2561
26 พ.ค. 61 ถึง 28 พ.ค. 61 อบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมต้น
โรงเรียนบ้านหนองแสง สสวท.
19 พ.ค. 61 ถึง 21 พ.ค. 61 อบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมปลาย
โรงเรียนบ้านหนองแสง สสวท.
16 พ.ค. 61 วันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายวิชาการ
15 พ.ค. 61 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายบริหารทั่วไป
14 พ.ค. 61 มอบตัวนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายวิชาการ
11 พ.ค. 61 ประชุมสามัญเชิงวิชาการผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอเดชอุดม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
05 พ.ค. 61 ถึง 07 พ.ค. 61 อบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมต้น
โรงเรียนบ้านหนองแสง สสวท.
31 มี.ค. 61 ถึง 03 เม.ย. 61 อบรมครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมปลาย
สพป.อบ.1 สสวท.
30 มี.ค. 61 รับ ปพ.1 ชั้น ป.6 และรับ ปพ.6 ทุกสายชั้น
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายวิชาการ
30 มี.ค. 61 วันปิดภาคเรียน
- โรงเรียนบ้านหนองแสง
30 มี.ค. 61 ประกาสผลสอบคัดห้อง ป.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายวืชาการ
30 มี.ค. 61 ส่ง SAR 2560 รายบุคคล
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายวิชาการ
28 มี.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 ลงทะเบียนครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมต้น
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
28 มี.ค. 61 ถึง 18 พ.ค. 61 ลงทะเบียนครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมปลาย
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
28 มี.ค. 61 ถึง 04 พ.ค. 61 ลงทะเบียนครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมต้น
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
26 มี.ค. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 รับผลการสอบ O-NET ป.6
- โรงเรียนบ้านหนองแสง
25 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6
http://www.niets.or.th/th/ สทศ.
24 มี.ค. 61 ถึง 26 มี.ค. 61 อบรมครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมต้น
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
23 มี.ค. 61 ถึง 25 มี.ค. 61 ทัศนศึกษาของบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแสง
เกาะช้าง จ.ตราด โรงเรียนบ้านหนองแสง
17 มี.ค. 61 ถึง 19 มี.ค. 61 อบรมครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมต้น
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
16 มี.ค. 61 ถึง 17 มี.ค. 61 การพัฒนาศักยภาพครู ป.1-3 ด้านการอ่านการเขียนตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน BBL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมเนวาต้าคอนเวนชั่น โฮเทล จ.อุบลราชธานี สพป.อบ.5
13 มี.ค. 61 สอบคัดห้อง ป.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายวิชาการ
12 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6
หอประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
05 มี.ค. 61 ป.2 ,ป.4 และ ป.5 ทดสอบข้อสอบกลาง
ป.2 ,ป.4 และ ป.5 ทดสอบข้อสอบกลาง
โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
05 มี.ค. 61 ถึง 09 มี.ค. 61 สอบปลายปีทุกระดับชั้น
โรงเรียนบ้านหนองแสง ฝ่ายวิชาการ
02 มี.ค. 61 บ้านประสานรัก
หอประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง
01 มี.ค. 61 หนุดวันมาฆบูชา
- -
26 ก.พ. 61 ประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1
โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
26 ก.พ. 61 ถึง 31 มี.ค. 61 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ก่อนประถมศึกษา  เกิดปี พ.ศ.2556 - 16 พฤษภาคม 2557
ประถมศึกษาปีที่ 1  เกิดปี พ.ศ.2554 - 16 พฤษภาคม 2555
ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหนองแสง
ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองแสง
19 ก.พ. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 ลงทะเบียนครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมต้น
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
19 ก.พ. 61 ถึง 30 มี.ค. 61 ลงทะเบียนครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับประถมปลาย
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
19 ก.พ. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ลงทะเบียนครูพี่เลี้ยง โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมต้น
http://stemreg.ipst.ac.th/all_event สสวท.
11 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
หอประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง
18 ก.ค. 60 การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านหนองแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
08 ก.ค. 60 กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาอำเภอเดชอุดม
บริเวณชุมชนอำเภอเดชอุดม เทศบาลตำบลเดชอุดม
28 มิ.ย. 60 PLC พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ปีการศึกษา 2560 เครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง
หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโสกแสง เครือข่ายสถานศึกษาโสกแสง
26 มิ.ย. 60 วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
หอประชุมลำโดมใหญ่ และบริเวณชุมชนอำเภอเดชอุดม โรงเรียนบ้านหนองแสง
17 มิ.ย. 60 วันรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
หอประชุมลำโดมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
08 มิ.ย. 60 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
หอประชุมลำโดมใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองแสง
03 มิ.ย. 60 ถึง 04 มิ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการบันทึกผลการเรียนด้วยโปรแกรมบริหารสถานศึกษา (School Mis)
หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5
28 พ.ค. 60 การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 วิชาหลัก
หอประชุมสิริโพธิ์แก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5