ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
      โรงเรียนบ้านหนองแสง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  8  กันยายน  2456  เปิดทำการสอนที่ศาลาวัดหลวงเมืองเก่า  หมู่ที่ 1  ตำบลเมืองเดช  มีชื่อเรียกขณะนั้นว่า  “โรงเรียนวัดหลวง” ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ยังไม่เป็นการศึกษาภาคบังคับ  ต่อมาวันที่  1  ตุลาคม 2464  มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464  จึงมีการเกณฑ์บังคับเด็กให้เข้าเรียนในโรงเรียน  พอดีกับทางราชการย้ายที่ว่าการอำเภอเดชอุดม  มาจากบ้านเมืองเก่าหมู่ที่ 1  มาตั้งที่บ้านหนองแสง  หมู่ที่ 7  ตำบลเมืองเดช  และได้ย้ายโรงเรียนตามมาด้วย  ครั้งแรกมาเปิดทำการสอนที่ศาลาวัดแสงเกษม  พ.ศ. 2480  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนขึ้นตามแบบ ป.2 พิเศษ ในที่ดินของโรงเรียน ขนาดกว้าง 12 เมตร  ยาว 48 เมตร  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวขนาด  6  ห้องเรียน ห้องพักครู หนึ่งห้องและห้องประชุมใหญ่อีก 1  ห้อง  ราคาก่อสร้าง  6,000  บาท  
    ในสมัยของพระปทุมเทวาภิบาล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดขุนดรุณพิทย์เป็นศึกษาธิการจังหวัด (ในปัจจุบันอาคารหลังดังกล่าวได้รื้อถอนไปแล้ว) โรงเรียนตั้งอยู่ทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอขนานนามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนประชาบาลเมืองเดช 1 (บ้านหนองแสง)”  นามของโรงเรียนนี้มาเปลี่ยนใหม่ใน พ.ศ. 2495  เป็น  “โรงเรียนบ้านหนองแสง”  จนถึงปัจจุบัน