วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

     โรงเรียนบ้านหนองแสงเป็นโรงเรียนได้มาตรฐาน  มุ่งมั่นสร้างโอกาสและส่งเสริมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  ผู้เรียนมีคุณภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามมาตรฐานการศึกษาปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทย  มีทักษะในการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ครูเป็นครูมืออาชีพ  ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ปรัชญาโรงเรียน

                   ทนโต  เสฎโฐ   มนุสเสสุ     มนุษย์ผู้ฝึกตนดีแล้ว  ย่อมเป็นผู้ประเสริฐ