ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมทางไกล (Conference) ชี้แจงการดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ (อ่าน 28) 25 พ.ค. 61
การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สำหรับครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 9) 23 พ.ค. 61
ผลงาน NTป.3 รร.บ้านหนองแสง สูงกว่าระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ทุกรายการ (อ่าน 75) 02 พ.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ร.ร.เบญจะมะมหาราช (อ่าน 107) 09 เม.ย. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร (อ่าน 109) 21 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EST ร.ร.เดชอุดม (อ่าน 101) 21 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ESM ร.ร.เดชอุดม (อ่าน 141) 21 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EMSP ร.ร.นารีนุกูล (อ่าน 95) 21 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ YSP ร.ร.เบญจะมะมหาราช (อ่าน 71) 21 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ AP ร.ร.เบญจะมะมหาราช (อ่าน 359) 21 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP ร.ร.เบญจะมะมหาราช (อ่าน 85) 21 มี.ค. 61
การพัฒนาศักยภาพครู ป.1-3 ด้านการอ่านการเขียนตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain Base Learning (อ่าน 17) 13 มี.ค. 61
เด็กหญิงอรวรรณ อรรคคำ นักเรียนทุนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหา (อ่าน 110) 13 มี.ค. 61
เด็กชายณัฐวุฒิ สมปัก ได้รับรางวัลเหรียญทองวิชาคณิคศาสตร์ของ สสวท. ระดับ ป.3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 155) 08 มี.ค. 61
การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเดชอุดม (อ่าน 12) 25 ก.พ. 61
การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนารีนุกูล (อ่าน 20) 25 ก.พ. 61
การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (อ่าน 22) 25 ก.พ. 61
เปิดรับสมัครลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปี 2561 (อ่าน 196) 25 ก.พ. 61
เชิญประชุมรับฟังคำชี้แจงการเข้าระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินครูผู้เข้ารับการพัฒนา (อ่าน 148) 07 ก.ค. 60
เรื่อง ระบบลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร สพฐ. (อ่าน 182) 05 ก.ค. 60