สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บวรศักดิ์ อิ้มคำ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กษิดิษ วิบูลกิจธนากร
ครู คศ.3

อุบลสวัสดิ์ ฝั้นสีดา
ครู คศ.3

ชลดา มาลาพันธ์
ครู คศ.3

สุทธินี นิชรัตน์
ครู คศ.3

สมชาย ชินโคตรพงษ์
ครู คศ.3

ปัทวรรณ์ วิโรจน์อุไรเรือง
ครู คศ.3

รักศักดิ์ ง่อนสว่าง
ครู คศ.3

ศวรรยา นอลา
ครู คศ.3

อัจฉรา จันทร์สระน้อย
ครู คศ.3

พิสิษฐ์ แสงทอง
ครู คศ.3

สุจิตตา แก่นการ
ครู คศ.3

ลินดา สุธรรมมา
ครู คศ.2