สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ถนอม ดอกแขมกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชชุนันท์ บุญศิริ

อัจฉริยา คูณคำ

สุจิตรา พาอาจ

สุภาภรณ์ กมุทชาติ

พัณณิตา สวัสดี

สนธยา แก้วโรจน์

กฤตญกร ทองสรรค์

วิจิตรา จำปาศรี

ศรกฤษณ สุธรรมวิจิตร

เทวัญ ประทุมมา

สุภาชินี เคหารมย์